+34 605 630 328 [email protected]

Les conseqüències d’acollir-se a la Llei de la Segona Oportunitat i com acollir-se a aquest tràmit.

Al meu despatx arriben persones desesperades per la seva situació econòmica i per extensió la seva situació familiar i social; tots ells tenen un factor comú, la seva preocupació per les conseqüències de la Llei de la Segona Oportunitat.

“Vénen a veure’m escèptics, no es creuen això que ‘hi ha una Llei perquè et perdonin els deutes’ …i gairebé tots ells ja han intentat un refinançament, és a dir per a gairebé tots ells la seva prioritat era ( i és ) PAGAR, van buscar refinançaments que englobessin el seu deute sota una única quota, van demanar ajuda a amics i família… I finalment ja només els queda veure què és això que et PUGUIN PERDONAR ELS DEUTES.”

Patricia Gómez, assessora de GL assessoria legal

Una vegada s’aclareix que la primera voluntat de les persones és pagar i per tant han buscat la manera de fer-lo, és d’entendre la seva incredulitat quan els dic que han de deixar de pagar, de preocupar-se pels pagaments i deixar d’atendre les insistents anomenades dels creditors.

Alguns dels meus clients s’escandalitzen. Creuen que els estic intentant vendre alguna cosa, fins i tot hi ha qui diu que no pot deixar de pagar.

A ells només els dic que la Llei s’encarregarà de canalitzar el seu deute pendent bé a través d’un acord extrajudicial de pagaments acceptat pels creditors o a través de l’exoneració total.

I això exactament Què vol dir?

La persona que s’ha acollit a aquesta Llei ja no pot continuar pagant, no pot continuar negociant pel seu compte amb els creditors i no pot continuar generant més deute. Els creditors tampoc podran continuar cobrant al client, ni instant-li a posar-se al corrent de pagaments, ni cridar-li per a proposar-li nous acords o refinançaments».

Així ho determina amb absoluta claredat l’article 235 de la LC “Efectes de la iniciació de l’expedient”, especialment el veiem reflectit en els apartats 1-3 d’aquest article, el qual us presento a continuació i en els quals m’he pres la llicència d’afegir en subratllat les meves pròpies notes explicatives.

ARTICLE 235
Efectes de la iniciació de l’expedient

Una vegada sol·licitada l’obertura de l’expedient, el deutor podrà continuar amb la seva activitat laboral, empresarial o professional. Des de la presentació de la sol·licitud, el deutor s’abstindrà de realitzar qualsevol acte d’administració i disposició que excedeixi els actes o operacions pròpies del gir o trànsit del seu actividad.la persona (deutor) continuarà realitzant la seva vida amb absuluta normalitat sense que el seu treball es vegi afectat.

Queda prohibit a partir d’aquest moment, generar més deute. És a dir, excedir-se del que és la seva possibilitat econòmica real i actual, això implica res de targetes de crèdit, res de micropréstamos… No més deute!

Des de la comunicació de l’obertura de les negociacions al jutjat competent per a la declaració del concurs, els creditors que poguessin veure’s afectats pel possible acord extrajudicial de pagaments:

Una vegada iniciat l’expedient, es notifica a “tots” els creditors del Deutor, organismes i jutjats on s’hagués iniciat alguna execució que no podran iniciar ni continuar execució judicial o extrajudicial alguna sobre el patrimoni del deutor mentre es negocia l’acord extrajudicial fins a un termini màxim de tres mesos.

Els creditors NO podran embargar ni iniciar o continuar accions contra el deutor: SE SUSPENEN ELS EMBARGAMENTS!, ningú podrà iniciar nou embargament o continuar amb els ja en curs, els quals quedaran paralitzats.

Hauran d’abstenir-se de realitzar acte algun dirigit a millorar la situació en què es trobin respecte del deutor comú. Els creditors no poden continuar cridant i assetjant al deutor prooniéndole noves quotes i/o instant-li a posar-se al corrent de pagaments.

Podran facilitar al mediador concursal una adreça electrònica perquè aquest els practiqui quantes comunicacions siguin necessàries o convenients, produint plens efectes les que es remetin a l’adreça facilitada.

Les comunicacions es faran a través del Mediador Concursal.
Durant el termini de negociació de l’acord extrajudicial de pagaments i respecte als crèdits que poguessin veure’s afectats per aquest, se suspendrà la meritació d’interessos de conformitat amb el que es disposa per l’article 59. El deute no continuarà generant interessos.

És important que el deutor conegui aquest article de la Llei, el qual li protegeix enfront de l’assetjament i enderrocament al qual li sotmeten els creditors i conegui de primera mà les conseqüències de la Llei de la Segona Oportunitat.

Als meus clients els dic:

“No és la vostra decisió deixar de pagar, no és la meva decisió que deixeu de pagar, és el que diu la Llei.»

Patricia Gómez, assessora de GL assessoria legal


L’esperit d’aquesta Llei és restaurar l’economia de la societat. Les persones endeutades no poden contribuir a l’economia perquè no generen demanda.

Això no és un regal, aquesta Llei és una de les més brillants estratègies per a aconseguir que els diners torni a fluir en la societat.

Una família ofegada econòmicament no pot generar demanda de productes i per tant no es genera oferta.

Si no hi ha augment de demanda, no hi ha necessitat d’augment de producció, no es genera ocupació. I si cau la demanda, augmenta l’atur.

En una societat tots hem d’aportar i suportar però acollir-se a la Llei de la Segona Oportunitat us portaran a la llibertat financera