fbpx
+34 605 630 328 [email protected]

Llei de la Segona Oportunitat

ENVIA'NS UN WHATSAPPANALITZAR EL MEU CAS

Què és la Llei de la Segona Oportunitat?

Com a resposta a la gran crisi econòmica viscuda per la societat espanyola en els últims anys, especialment en els anys precedents al 2015, el Govern d’Espanya en 2015, va modificar la Llei Concursal perquè no sols les empreses poguessin presentar concursos de creditors i solucionar els seus deutes, sinó que gràcies al REIAL DECRET LLEI 1/2015, DE 27 DE FEBRER, DE MECANISME DE SEGONA OPORTUNITAT, REDUCCIÓ DE CÀRREGA FINANCERA i altres mesures d’ordre social, les PERSONES FÍSIQUES també poden acollir-se a una LLEI QUE PERMET DEIXAR ENRERE ELS DEUTES.

 

El Reial decret llei 1/2015 diu textualment:

“(…) Les persones tenim una sobrada capacitat per a sobreposar-nos … L’objectiu d’aquest mecanisme legal no és un altre que permetre el que tan expressivament descriu la seva denominació: el que una persona física, malgrat un fracàs econòmic empresarial o personal, tingui la possibilitat d’encarrilar novament la seva vida, i fins i tot d’arriscar-se a noves iniciatives, sense haver d’arrossegar indefinidament una llosa de deute que mai podrà satisfer»

Resolem tots els expedients dels nostres clients

TOTS ELS CIUTADANS RESIDENTS A ESPANYA AMB DEUTES PODEN ACOLLIR-SE A AQUESTA LLEI DE LA SEGONA OPORTUNITAT?

SÍ! Tots els ciutadans, persones com tu i com jo, és a dir treballadors o autònoms, podem acollir-nos a aquesta Llei si complim uns requisits bàsics que estipula la Llei.

ES PODEN CANCEL·LAR TOTS ELS DEUTES?

SÍ! La resposta és clara i rotunda, encara que condicionada als requisits bàsics que estipula la Llei. El procediment es conclou amb l’obtenció del EPI, això és, “Exoneració del Passiu Insatisfet” la qual cosa, vol dir LLIURE DE DEUTES.

REQUISITS BÀSICS PER A ACOLLIR-SE A LA LLEI DE LA SEGONA OPORTUNITAT

La Bona Fe del sol·licitant és una peça central de l’exoneració. Qualsevol deutor que sigui de “bona fe” pot veure perdonades tots els seus deutes excepte aquelles que de manera excepcional es considerin legalment no *exonerables.

Així, no de deure haver proporcionat informació falsa o enganyosa o haver-se comportat de manera temerària o negligent en endeutar-se.

El Deutor sol·licitant ha de trobar-se en estat d’insolvència imminent o en insolvència actual, és a dir, ha de ser incapaç d’afrontar les seves obligacions o preveure que en els pròxims 3 mesos ja no podrà afrontar els deutes/obligacions pendents.

En els 10 anys anteriors a la sol·licitud d’exoneració el deutor sol·licitant no pot haver estat sancionat per resolució administrativa ferma per infraccions tributàries molt greus, de seguretat social o de l’ordre social. També, quan en el mateix termini s’hagués dictat acord ferm de derivació de responsabilitat tret que en la data de presentació de la sol·licitud d’exoneració hagués satisfet íntegrament la seva responsabilitat.

En els 10 anys anteriors a la sol·licitud d’exoneració el deutor sol·licitant no pot haver estat declarat persona afectada en la sentència de qualificació del concurs d’un tercer qualificat com a culpable excepte satisfacció íntegra de la responsabilitat.

En els 10 anys anteriors a la sol·licitud d’exoneració el deutor sol·licitant no pot haver estat condemnat en sentència ferma a penes privatives de llibertat per delictes contra el patrimoni i contra l’ordre socioeconòmic, de falsedat documental, contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social o contra els drets dels treballadors, sempre que la pena màxima assenyalada al delicte sigui igual o superior a 3 anys i excepte extinció de la responsabilitat amb caràcter previ.

Si aquesta és la primera vegada que el sol·licitant s’acull a aquest procediment, podrà veure’s alliberat fins i tot dels deutes amb el Sector públic.

El Deutor sol·licitant haurà d’acceptar que la concessió de l’exoneració (el perdó dels deutes) es faci constar en el Registre públic concursal durant el termini de cinc anys o el termini inferior que s’estableixi en el pla de pagaments.

QUINS EFECTES TÉ EN LA VIDA DEL DEUTOR L’INICI DEL PROCEDIMENT?

 

El procediment Concursal “Segona Oportunitat” està destinat a persones insolvents, és a dir, persones que ja no poden afrontar els pagaments dels seus deutes, així que iniciar el procediment implica el reconeixement legal conforme no es pot pagar als creditors.

El Deutor queda protegit per la Llei i mentre dura el procediment podrà continuar la seva vida amb total normalitat però sense incórrer en nous préstecs o deutes.

EN EL TERMINI MÀXIM D’1 ANY EL PROCEDIMENT FINALITZARÀ!

EL PROCEDIMENT CONCURSAL ES POT PLANTEJAR DE 3 FORMES DIFERENTS, ADAPTANT-SE A LA SITUACIÓ ESPECÍFICA DE CADA SOL·LICITANT.

Amb la nova reforma de la Llei Concursal, Segona Oportunitat, es contemplen 3 possibilitats de sol·licitud d’exoneració del passiu insatisfet, amb un tractament diferent respecte als béns del Deutor sol·licitant:

Concurs SENSE MASSA  (abans conegut com a Concurs exprés):  

Existeix Concurs Sense Massa quan el concursat (el Deutor Sol·licitant) manqui de béns i drets que siguin legalment embargables; el cost de realització dels béns i drets del concursat sigui manifestament desproporcionat respecte al previsible valor venal; els béns i drets del concursat lliures de càrregues anessin de valor inferior al previsible cost del procediment; els gravàmens i les càrregues existents sobre els béns i drets del concursat ho siguin per import superior al valor de mercat d’aquests béns i drets.

És a dir, s’entendrà que no hi ha béns (encara que els troba) si el valor d’aquests és mínim respecte al deute, o si el procés d’execució és superior al seu valor, o si el valor del deute és superior al que val el bé. Un exemple seria el d’un vehicle de 14 anys, que no estigui en bon estat, el valor del qual sigui tan baix que no compensi el procés d’execució… 

Exoneració amb Pla de Pagaments: 

Una vegada es justifiqui la situació econòmica del Deutor sol·licitant, mitjançant l’aportació de la documentació requerida, s’exposarà un pla de pagaments, és a dir, una proposta de pagament, de X euros mensuals que el Deutor sol·licitant sí que pugui assumir mensualment una vegada cobreixi les seves necessitats vitals. 

Aquest pla de pagaments podrà ser de 3 o fins i tot 5 anys, a l’acabo dels quals, l’exoneració és total.  

Exoneració amb Liquidació de la Massa Activa:

El pla de pagaments podrà incloure cessions en paga de béns o drets, sempre que: 

  • No resultin necessaris per a l’activitat empresarial o professional del deutor durant el termini del pla de pagaments.
  • El seu valor raonable, calculat conforme al que es preveu en l’article 273 del *TRLC, sigui igual o inferior al crèdit que s’extingeix o, en un altre cas, el creditor integrarà la diferència en el patrimoni del deutor.
  • Es compti amb el consentiment o acceptació del creditor.

Qui i com se sol·licita iniciar aquest procediment?

La reforma concursal permet la possibilitat que es dugui a terme l’exoneració del passiu insatisfet sense liquidació prèvia del patrimoni del deutor i amb subjecció a un pla de pagaments, permetent que aquest conservi el seu habitatge habitual. 

De fet, i encara que la durada del pla de pagaments serà, amb caràcter general, de tres anys; s’estableix que serà de cinc anys, entre altres supòsits, quan no es realitzi l’habitatge habitual del deutor i, quan correspongui, de la seva família. 

En resum: Si la hipoteca està al corrent de pagament, podrà conservar-la.

llei de la segona oportunitat sabadell

I SI TINC ALGUN VEHICLE? QUÈ PASSA AMB LA RESTA DELS MEUS BÉNS?

Tal com dèiem respecte a l’habitatge, La reforma concursal permet la possibilitat que es dugui a terme l’exoneració del passiu insatisfet sense liquidació prèvia del patrimoni del deutor i amb subjecció a un pla de pagaments.

AQUEST PROCEDIMENT COM AFECTA AL MEU CÒNJUGE O ALS DEUTES QUE TENIM EN COMÚ? 

El procediment és individual, l’exoneració de deutes conjugals comuns contractades per tots dos cònjuges o pel cònjuge del concursat no beneficia a aquest, tret que obtingui ell mateix el benefici de l’exoneració. 

És a dir, si els cònjuges tenen deutes en comú, cadascun d’ells haurà de sol·licitar l’exoneració individualment, per a així aconseguir l’alliberament del deute.

Resumim el procediment de la Llei de la Segona Oportunitat

El procediment és molt simple:

  • Recopilar la documentació que exigeix la Llei.
  • Presentar aquesta documentació, així com la Demanda de Sol·licitud de Concurs, davant el Jutjat Mercantil.
  • Col·laborar en tot moment.

Cal tenir present que atès que hi ha 3 modalitats de concurs, la documentació requerida varia però, el procediment ara, després de la modificació de la Llei de Setembre 2022, és molt més ràpid i àgil.

Una vegada presentada la documentació al Jutjat, s’ha d’admetre a tràmit en 48 hores, iniciant-se així el procediment, el qual en el termini màxim d’1 any ha de quedar conclús.