+34 605 630 328 [email protected]

Llei de la Segona Oportunitat

ENVIA'NS UN WHATSAPPANALITZAR EL MEU CAS

Què és la Llei de la Segona Oportunitat?

Com a resposta a la gran crisi econòmica viscuda per la societat espanyola en els últims anys, especialment en els anys precedents al 2015, el Govern d’Espanya en 2015, va modificar la Llei Concursal perquè no sols les empreses poguessin presentar concursos de creditors i solucionar els seus deutes, sinó que gràcies al REIAL DECRET LLEI 1/2015, DE 27 DE FEBRER, DE MECANISME DE SEGONA OPORTUNITAT, REDUCCIÓ DE CÀRREGA FINANCERA i altres mesures d’ordre social, les PERSONES FÍSIQUES també poden acollir-se a una LLEI QUE PERMET DEIXAR ENRERE ELS DEUTES.

 

El Reial decret llei 1/2015 diu textualment:

“(…) Les persones tenim una sobrada capacitat per a sobreposar-nos … L’objectiu d’aquest mecanisme legal no és un altre que permetre el que tan expressivament descriu la seva denominació: el que una persona física, malgrat un fracàs econòmic empresarial o personal, tingui la possibilitat d’encarrilar novament la seva vida, i fins i tot d’arriscar-se a noves iniciatives, sense haver d’arrossegar indefinidament una llosa de deute que mai podrà satisfer»

Resolem tots els expedients dels nostres clients

TOTS ELS CIUTADANS RESIDENTS A ESPANYA AMB DEUTES PODEN ACOLLIR-SE A AQUESTA LLEI DE LA SEGONA OPORTUNITAT?

SÍ! Tots els ciutadans, persones com tu i com jo, és a dir treballadors o autònoms, podem acollir-nos a aquesta Llei si complim uns requisits bàsics que estipula la Llei.

ES PODEN CANCEL·LAR TOTS ELS DEUTES?

SÍ! La resposta és clara i rotunda, encara que condicionada als requisits bàsics que estipula la Llei. El procediment es conclou amb l’obtenció del BEPI, això és, Benefici d’Exoneració del Passiu Insatisfet” la qual cosa, vol dir LLIURE DE DEUTES.

Què són aquests requisits bàsics que exigeix la Llei per a poder acollir-nos a aquest procediment?

 

Ser DEUTOR DE BONA FE, això és:

NO HAVER ESTAT DECLARAT CULPABLE en el concurs de creditors.
NO HAVER ESTAT CONDEMNAT EN SENTÈNCIA FERMA per delictes contra el patrimoni, contra l’ordre socioeconòmic, falsedat documental, contra la hisenda pública i la seguretat social, o contra els drets dels treballadors en els 10 anys anteriors a la declaració del concurs.
QUE, reunint els requisits necessaris, HAGI CELEBRAT o, almenys, intentat celebrar UN ACORD EXTRA-JUDICIAL DE PAGAMENT.
QUE HAGI SATISFET EN LA SEVA INTEGRITAT ELS CRÈDITS CONTRA LA MASSA, i els crèdits concursals privilegiats i, si no hagués intentat un acord extra-judicial de pagaments previ.
QUE ACCEPTI SOTMETRE’S A UN PLA DE PAGAMENTS adaptat a la seva situació. Que hagi col·laborat, sense incomplir les obligacions precises a aquest efecte.
QUE NO HAGI ESTAT EXONERAT, és a dir, que no s’hagi acollit als beneficis d’aquesta llei en els últims deu anys. Que no hagi rebutjat una oferta d’ocupació adequada a la seva capacitat en els quatre anys anteriors en la declaració de concurs.

Finalment, acceptar que l’obtenció d’aquest benefici es farà constar en el registre públic concursal, per un termini de cinc anys. I sempre que els deutes no superin els cinc milions d’euros.

Quins efectes té en la vida del Deutor l’inici de l’Acord Extrajudicial de Pagaments, és a dir l’inici del procediment?

 

L’Article 235 de la LC regula quins són els efectes, és a dir, conseqüències, canvis i/o manera de conducta a partir de l’inici de l’expedient.

Una vegada sol·licitada l’obertura de l’expedient, el deutor podrà continuar amb la seva activitat laboral, empresarial o professional.

Des de la presentació de la sol·licitud, el deutor s’abstindrà de realitzar qualsevol acte d’administració i disposició que excedeixi els actes o operacions pròpies del gir o trànsit de la seva activitat.

 

Des de la comunicació de l’obertura de les negociacions al jutjat competent per a la declaració del concurs, els creditors que poguessin veure’s afectats pel possible acord extrajudicial de pagaments:

a) no podran iniciar ni continuar execució judicial ...

… o extrajudicial alguna sobre el patrimoni del deutor mentre es negocia l’acord extrajudicial fins a un termini màxim de tres mesos. S’exceptuen els creditors de crèdits amb garantia real, que no recaigui sobre béns o drets que resultin necessaris per a la continuïtat de l’activitat professional o empresarial del deutor ni sobre el seu habitatge habitual. Quan la garantia recaigui sobre els béns citats en l’incís anterior, els creditors podran exercitar l’acció real que els correspongui enfront dels béns i drets sobre els quals recaigui la seva garantia sense perjudici que, una vegada iniciat el procediment, quedi paralitzat mentre no hagin transcorregut els terminis previstos en aquest apartat.
Practicada la corresponent anotació de l’obertura del procediment en els registres públics de béns, no podran anotar-se respecte dels béns del deutor instant embargaments o segrestos posteriors a la presentació de la sol·licitud del nomenament de mediador concursal, excepte els quals poguessin correspondre en el curs de procediments seguits pels creditors de dret públic.

b) hauran d'abstenir-se de realitzar cap acte dirigit ...

… a millorar la situació en què es trobin respecte del deutor comú.

c) podran facilitar al mediador concursal una ...

… adreça electrònica perquè aquest els practica quantes comunicacions siguin necessàries o convenients, produint plens efectes les que es remetin a l’adreça facilitada. Durant el termini de negociació de l’acord extrajudicial de pagaments i respecte als crèdits que poguessin veure’s afectats per aquest, se suspendrà la meritació d’interessos de conformitat amb el que es disposa per l’article 59. El creditor que disposi de garantia personal per a la satisfacció del crèdit podrà exercitar-la sempre que el crèdit contra el deutor hagués vençut. En l’execució de la garantia, els garants no podran invocar la sol·licitud del deutor en perjudici de l’executant. El deutor que es trobés negociant un acord extrajudicial no podrà ser declarat en concurs, en tant no transcorri el termini previst en l’article 5 bis.5.

I LES HIPOTEQUES? QUE FAIG AMB LA HIPOTECA DE LA MEVA CASA?

-No puc pagar més….Estic asfixiat i, si el banc executa la hipoteca, em diuen que, si després de subhastar la meva casa el banc no obté suficients diners per a saldar la hipoteca, encara els continuaré devent diners….
[email protected]! Precisament el Decret llei de Segona Oportunitat contempla aquesta situació i ens diu que, encara que al principi els deutes garantits amb peça i hipoteca estan fora de la Llei, això no implica que la Segona Oportunitat no s’apliqui a la hipoteca.

-Però, llavors, com?
Perquè molt senzill, si el teu habitatge hagués de ser subhastada la llei sí afecta a la quantitat restant per pagar del préstec després de l’execució hipotecària!
És a dir, en el suposat cas d’haver comprat el teu habitatge per 200.000 euros, en arribar a aquesta situació d’incapacitat econòmica, el banc te la lleva i a subhasta per 150.000 euros, però encara deuries 50.000 euros…..
La Llei de Segona Oportunitat posa fi a aquesta situació ! En el concurs consecutiu es pot cancel·lar el 100% d’aquest deute aplicant el que seria una dació en paga de facto.

– Però vull mantenir la meva casa…Podria quedar-me amb la meva hipoteca i no perdre la propietat ?
Sí ! També serà possible que el deutor mantingui la propietat sempre que el valor de la hipoteca sigui superior al de l’habitatge i el préstec hipotecari estigui al corrent de pagament, segons criteri del Seminari de Jutges del Mercantil i Jutjat de Primera Instància número 50 de Barcelona de 15 de juny de 2016 (acord III.12).

Qui i com se sol·licita iniciar aquest procediment? 

Ho sol·licita el deutor.

Si està casat haurà de presentar una sol·licitud conjunta amb el cònjuge, o almenys amb el consentiment de l’altre cònjuge sempre que l’habitatge familiar pertanyi als dos i pugui veure’s afectada per l’acord extrajudicial de pagaments.

Quan el règim matrimonial sigui el de guanys, tal com es reflecteix en l’Article 178 bis. 5, 2n “ Si el concursat tingués un règim econòmic matrimonial de guanys o un altre de comunitat i no s’hagués procedit a la liquidació d’aquest règim, el benefici de l’exoneració del passiu insatisfet s’estendrà al cònjuge del concursat, encara que no hagués estat declarat el seu propi concurs, respecte dels deutes anteriors a la declaració de concurs de les quals hagués de respondre el patrimoni comú.”.

La sol·licitud haurà de presentar-se per escrit conforme a l’imprès normalitzat que es va aprovar per mitjà de l’Ordre JUS/2831/2015, de 17 de desembre, per la qual s’aprova el formulari per a la sol·licitud del procediment per a aconseguir un acord extrajudicial de pagaments.

L’organisme receptor de la sol·licitud procedirà a designar un mediador concursal conforme al qual s’estableix en l’art. 233.1 LC, i una vegada aquest accepti el nomenament, comunicarà l’inici de l’expedient als registres públics on constin inscrits els béns del deutor, al registre civil, el registre públic concursal i al jutge competent per a la declaració del concurs (art. 233.3 LC).

Resumim el procediment de la Llei de la Segona Oportunitat

 

Aquest procediment que ens permet solucionar una situació deutora es basa en un principi bàsic i és que el deutor sigui ‘deutor de bona fe’, així com també que aquest tingui voluntat de pagament i que el seu deute total sigui inferior a 5 M€.

Partint d’aquests condicionants bàsics que regulen la figura del deutor aquest podrà iniciar el procediment concursal en el qual intervindran diverses figures: Notario/Cambra de Comerç, Mediador/Administrador Concursal i Jutge.

Del procediment deriven dos possibles resultats:

1. Acord de pagament amb els creditors.
2. En absència d’acord, declarar el concurs consecutiu.

Tots dos resultats, a través dels seus respectius procediments porten a la mateixa conclusió; “El tancament de l’Expedient i “El BEPI” (Benefici d’Exoneració del Passiu Insatisfet), o cosa que és el mateix que LLIURE DE DEUTES.