fbpx
+34 605 630 328 [email protected]

Molts afectats, Deutors, els qui ja se senten aclaparats per la seva situació, es pregunten perquè i quant s’ha de pagar per a acollir-se a la Llei de la Segona Oportunitat.

Tal com hem comentat en l’apartat “QUÈ SÓN AQUESTS REQUISITS BÀSICS QUE EXIGEIX LA LLEI PER A PODER ACOLLIR-NOS A AQUEST PROCEDIMENT?“, de la nostra web, per a acollir-nos a aquest procediment hem de demostrar la nostra voluntat de pagar, la nostra voluntat d’aportar el possible per a solucionar el deute i això ho farem a través de l’anomenat AEP, Acord Extrajudicial de Pagaments.

Això pot fer-ho el Deutor, no precisa ni d’un Advocat ni d’un Procurador!

El procediment consisteix a accedir a la informació/requisits de la Llei Concursal i presentar davant un Notari de la localitat on resideix el Deutor, o davant la Cambra de Comerç que correspongui (depenent de la naturalesa del Deutor, és a dir, persona física o autònom-empresari) aquesta documentació degudament acarada, així com el formulari de sol·licitud de Nomenament de Mediador Concursal a l’empara de l’article 242 Bis de la Llei Concursal. Aquest formulari pot descarregar-l’hi qualsevol persona des del BOE.

Així, veiem que els primers intervinents legalment exigibles, perquè el Deutor s’aculli al procediment, són el Notari o Cambra de Comerç. Els honoraris d’aquests estan regulats per la Llei, per tant d’acord amb la Doctrina registral sobre els honoraris notarials:

La determinació i forma de càlcul dels honoraris notarials ve concretada en la RDGRN (Sistema notarial) de 16-11-201623, que en un supòsit habitual vindrien a ser menys d’uns 300 euros.

La Llei també indica, en relació als aranzels aplicables:

En el 242 bis hi ha una part de les gestions, les de l’art. 233, que són completament gratuïtes (veure el document d’instruccions sobre aquest tema)..

Així doncs, podem presumir, que l’Acta de sol·licitud de Nomenament de Mediador Concursal a l’empara de l’Art. 242 Bis de la LC, serà aproximadament uns 300 €.

I bé Això és tot?

No, perquè el següent intervinent és el Mediador Concursal. La seva actuació està també prevista i taxada.

Veurem:

 • Segons l’article 233.1 de la Llei Concursal, “reglamentàriament es determinaran les regles per al càlcul de la retribució del mediador concursal, que haurà de fixar-se en la seva acta de nomenament”. Així mateix, el citat article determina que “la retribució a percebre dependrà de la mena de deutor, del seu passiu i actiu i de l’èxit aconseguit en la mediació”
 • La Disposició Addicional Segona en la Llei 25/2015, de 28 de juliol, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d’ordre social, estableix el següent:

1. La remuneració del mediador concursal es calcularà conforme a les següents regles:

 • La base de remuneració del mediador concursal es calcularà aplicant sobre l’actiu i el passiu del deutor els percentatges establerts en l’Annex del Reial decret 1860/2004, de 6 de setembre, pel qual s’estableix l’aranzel de drets dels administradors concursals.
 • Si el deutor fos una persona natural sense activitat econòmica, s’aplicarà una reducció del 70 per cent sobre la base de remuneració de la lletra anterior.
 • Si el deutor fos una persona natural empresari, s’aplicarà una reducció del 50 per cent sobre la base de remuneració de la lletra a).
 • Si el deutor fos una societat, s’aplicarà una reducció del 30 per cent sobre la base de remuneració de la lletra a).
 • Si s’aprovés l’acord extrajudicial de pagaments, s’aplicarà una retribució complementària igual al 0,25 per cent de l’actiu del deutor.

2. Aquesta disposició serà aplicable fins que es desenvolupi reglamentàriament el règim retributiu del mediador concursal.

Finalment, hem de portar a col·lació l’article 242 LC, en el qual s’inclouen les especialitats del concurs consecutiu, i pel qual s’estableix que el mediador “no podrà percebre per aquest concepte més retribució que la que li hagués estat fixada en l’expedient de mediació extrajudicial”,

Posem un exemple pràctic: ( les dades aportades són d’un cas real, on només hem sustituído el nom del Deutor).

 • Digui’s al Deutor, Sr. Pérez, suposem que el seu “actiu “ (béns) correspon a una propietat immobiliària, per valor de 113.605,44 € i, que el seu “ passiu” (deutes), ascendeix a una quantitat total de 140.930,40 €
 • Sent l’actiu del Sr. Pérez, quantificable en 113.605,44 € i aplicant el percentatge indicat en el Reial decret 1860/2004, de 6 de setembre, 0,60%, resulta un aranzel de 681,63 € .
 • Sent el passiu del Sr. Pérez quantificable en 140.930,40 € i aplicant el percentatge indicat en el Reial decret 1860/2004, de 6 de setembre, 0,30%, resulta un aranzel de 422,79 € .

Recordem que la DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA. REMUNERACIÓ DEL MEDIADOR CONCURSAL, estableix la següent reducció:

 • Si el deutor fos una persona natural sense activitat econòmica, s’aplicarà una reducció del 70% sobre la base de remuneració de l’apartat anterior.
 • Per tot això i, suposant que no hi ha hagut aprovació de l’acord extrajudicial de pagaments, AEP, no procedeix aplicar la retribució complementària estipulada en l’apartat “1.c “ d’aquesta Disposició, resultant que la Remuneració del Mediador Concursal ha de ser: 331,32 €
 • Si hi hagués hagut a aprovació del AEP, s’aplicaria perquè la retribució complementària igual al 0,25 per cent de l’actiu del deutor, és a dir, sent l’actiu del nostre exemple, el Sr. Pérez, 113.605,44 €, en aplicar el 0,25%, obtindríem 284,01 € de retribució complementària.

En resum:

 • Deute (passiu) de 140.930,40 €
 • Béns (actiu) de 113.605,44 €
 • Honoraris Notario ( en aquest supòsit parlem d’un treballador per compte d’altri) : 265 € és exactament el que va pagar el nostre client al Notari.
 • Honoraris Mediador: 331,32 € ( no va haver-hi aprovació del AEP ).

TOTAL DE DESPESES LEGALMENT INELUDIBLES: 596,32 €

Moltes persones es preguntaran I els vostres honoraris? Els nostres honoraris o millor dit, els nostres serveis no són legamente exigibles. Deixeu-me que em remeti a l’inici d’aquest article: “el procediment pot fer-lo el Deutor, no precisa ni d’Advocat ni de Procurador “.

Ara bé, el procediment és molt complex, hi ha molts matisos, consideracions, actuacions… Si vostè vol presentar per si mateix el seu propi procediment, està en el seu absolut dret i risc, a fer-ho però jo personalment no li ho recomano.

És com haver de presentar la declaració de la renda, incloent patrimoni, deduccions múltiples, gravàmens… Hi ha qui podrà fer-ho per si mateix i hi ha qui buscarà l’assessorament d’un professional, evitant-se així inspeccions, sancions… Disgustos!

Els honoraris dels professionals, Assessors, Advocats…, no estan taxats per la Llei perquè no és legalment necessari que vostè ens contracti.

La Llei indica clarament que el AEP el pot presentar per vostè mateix però, crea’m, parlem d’un procediment complex, llarg i que bé mereix estar assessorat per un professional que vetlli per tots i cadascun dels passos, documents, actuacions….

En GL Assessoria Legal som aquí per a garantir que tot es faci bé, de manera transparent i conscienciosa i així, aconseguir solucionar la seva situació deutora.